Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Menu podmiotoweNadawanie statusu zakładu aktywności zawodowej


Informację udostępniono: 22.09.2008 18:00
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2014 20:45


Kontakt:

telefon: 58 30 77 349

 

Przedmiot sprawy:

Przyznawanie, w formie decyzji administracyjnej, statusu zakładu aktywności zawodowej dla utworzonej przez organizatora, wyodrębnionej finansowo i organizacyjnie jednostki. Organizator składa wniosek do Wojewody Pomorskiego po utworzeniu zakładu i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Kogo dotyczy: organizatorzy - powiat, gmina oraz fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

 

 

Forma złożenia: wniosek.

 

 

Miejsce złożenia - dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub składać osobiście w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, pok. nr 60.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek organizatora o wydanie decyzji przyznającej status zakładu aktywności zawodowej zawierający:
  • nazwę oraz siedzibę organizatora,
  • statut organizatora, określający cele i sposoby działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • status prawny i podstawę działania,
  • adres zakładu oraz tytuł prawny do lokalu,
  • proponowaną liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu wraz z opisem ich niepełnosprawności i rodzaju proponowanej aktywności zawodowej,
  • plan działalności gospodarczej oraz programu przysposobienia społeczno-zawodowego,
  • proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, wyrażoną jako wskaźnik procentowy najniższego wynagrodzenia,
  • proponowaną obsługę etatową zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji personelu oraz wyliczone na tej podstawie proporcje,
  • preliminarz kosztów utworzenia i działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu,
  • plan pomieszczeń zakładu oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali, z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników oraz rodzajów ich niepełnosprawności,
  • projekt statutu i regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności.
 2. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnoprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, przedstawiająca zatrudnienie tych osób w stosunku do innych pracowników zakładu, według następujących wskaźników:
  • 2,5 do 1 - jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą,
  • 3,0 do 1 - jeżeli zakład prowadzi działalność usługową,
  • 2,75 do 1 - jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową.
 3. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) stwierdzającej, że:
  • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
 4. Informacja o zapewnieniu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych udokumentowana kopiami umów zawartych z placówkami świadczącymi medyczną opiekę specjalistyczną i usługi rehabilitacyjne –
  • w przypadku, gdy opiekę doraźną zapewnia pielęgniarka prowadząca indywidualną praktykę lub zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej przedstawienie kserokopii:
   • dokumentu potwierdzającego fakt świadczenia usług na rzecz zakładu pracy aktywności zawodowej,
   • zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzonego przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy o pracę kserokopie:
   • umowy o pracę,
   • praw wykonywania zawodu.
 5. Oświadczenie organizatora o przekazywaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.
 6. Opinia starosty powiatu właściwego dla organizatora.

 

 

Forma załatwienia: decyzja.

 

 

Podstawa prawna: art. 29 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

 

 

Termin załatwienia: nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

 

 

Tryb odwoławczy: od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 


Akty prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z póżn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U.  z dnia 24 lipca 2012 r. poz. 850),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określania wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 53, poz. 323).

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje: wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu organizator składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa. W przypadku województwa pomorskiego właściwym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

 

Data/czas wytworzenia:
2014.02.19 20:44

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Mariusz Jandzio

Wprowadził(a):
Mariusz Jandzio

Zatwierdził(a):
Rachela Wysocka