Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

Edukacja

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Wrota Pomorza 
 
Edukacja 
 
Aktualności 
 
Aktualności 2013


Współpraca ze szkołą, czyli nowy projekt MEN „Szkoła Współpracy” 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają do udziału w nowym projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Skierowany jest on do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów – a także przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Rekrutacja uczestników trwa.
 
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu. Przez cały okres trwania tego przedsięwzięcia, jego działania opiniować będzie Społeczny Komitet Doradczy, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, federacji, organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji. Do współpracy zaproszeni zostaną także przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz Samorządów Uczniowskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
 
Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.
 
Cele szczegółowe projektu to:
  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego. Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.
 
Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Udział przedstawicieli tych środowisk w projekcie ma na celu zapewnienie z ich strony wsparcia dla szkół i przedszkoli w procesie ich uspołeczniania.
 
Rekrutacja szkół i przedszkoli
 
Do udziału w projekcie zostaną zaproszone wszystkie publiczne szkoły i przedszkola z całej Polski. Rekrutacja do projektu  odbywa się będzie drogą elektroniczną, poprzez specjalny formularz zamieszczony na oficjalnej stronie projektu: www.szkolawspolpracy.pl.
  
Spośród zgłoszonych deklaracji do udziału w projekcie wybranych zostanie, na podstawie określonego regulaminu, co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. Z każdej ze szkół do projektu wybranych będzie po 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli), natomiast z przedszkoli po 4 przedstawicieli (bez udziału dzieci), którzy wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach.
 
Działania projektowe w szkołach i przedszkolach
 
W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.
 
Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Z kolei do udziału w warsztatach, które rozpoczną się w pierwszym kwartale 2014 roku, uczestnicy zostaną połączeni w zespoły przedstawicieli każdej z ww. grup.
 
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
 
Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.
 
Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.
 
Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola.
 
Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy. Warsztaty realizowane będą w 2014 roku.
 
W ramach projektu zorganizowane zostaną także oddzielne spotkania szkoleniowe adresowane do „otoczenia” szkoły, czyli urzędników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Ich celem będzie zachęcenie przedstawicieli ww. grup do wspierania uspołecznienia szkoły, poprzez pokazanie możliwości prawnych w tym obszarze oraz wskazanie korzyści, jakie odnosi społeczność lokalna dzięki szkole, która stanowi przestrzeń wzmacniania kapitału społecznego.
 
Uruchomione zostaną również 2 internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców. Będą one upowszechniały efekty realizacji projektu, przekazując wszystkim zainteresowanym wiedzę dotyczącą pojęcia współpracy w środowisku szkolnym. Zaplanowano także organizację dwóch ogólnopolskich konferencji oraz publikację raportu upowszechniającego. 18 października 2013 r. odbędzie się konferencja otwierająca projekt, prezentująca jego założenia, a w pierwszym kwartale 2015 r. odbędzie się konferencja podsumowująca efekty projektu.
 
Szczegółowe informacje na: www.szkolawspolpracy.pl
 
 
Opr. BK


Publikujący: Bartosz Kraszewski, data publikacji: 2013.09.03 14:09